• REŠPEKT a ÚCTA

  Našim cieľom je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Snažíme sa, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Chceme, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už biologické, kultúrne, športove, záujmové, spoločenské. Naše služby sú zamerané na uspokojovanie individuálnych potrieb, rozvíjanie schopnosti a napĺňanie cieľov prijímateľov sociálnej služby. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, opierame sa o naše výsledky a skúsenosti v práci, koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu

COVID Info

Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka, pracovisko Terchová 041 5695 203

Mgr. Zuzana Babicová - sociálna pracovníčka, pracovisko Zázrivá 043 5896 164

 

Pracoviská CSS

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb Terchová  poskytuje sociálne služby v dvoch prevádzkach v nádhernom prostredí Malej Fatry, jedno pracovisko sa nachádza  v  obci Terchová a druhé v obci Zázrivá.

Ako sa stať klientom?

Awesome Image

Zoznámte sa s postupom potrebným pre prijatie do nášho zariadenia.

Zverejňovanie 

Awesome Image

Centrum sociálnych služieb transparentne zverejňuje všetky potrebné dokumenty v zmysle zákona.

O nás

Víziou nášho zariadenia je stať sa zariadením poskytujúcim dostupné a kvalitné sociálne služby so zameraním na rešpektovanie individuálnych potrieb prijímateľov sociálnych služieb. Vytvoriť príjemné, útulné, bezpečné a podnetné prostredie, pre ich život v zariadení. Vytvoriť v zariadení prostredie dôvery, profesionálnej odbornosti a zodpovednosti.

Poslaním Centra sociálnych služieb Terchová je poskytovať sociálne služby v zmysle Zákona č.448/2008 Z. z o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Žilinského samosprávneho kraja,  na základe etického a odborného prístupu kvalifikovanými zamestnancami  v súlade s ochranou ľudských práv a základných slobôd so zameraním  na individuálny prístup k prijímateľom sociálnej služby v našom zariadení. 

 

Naše hodnoty

,, Tímová práca"

,, Rešpektovanie ľudskej dôstojnosti"

,, Empatia, ľudskosť "

,, Čestnosť a dôveryhodnosť "

 

Centrum sociálnych služieb Terchová má spracované štandardy kvality podľa Prílohy číslo 2 Zákona č. 448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách.

 

Centrum sociálnych služieb Terchová sa zapojilo do Národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím.

 

Naše zariadenie sa úspešne zapojilo do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb.ruz
PRACOVISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Naše ciele a stratégia Výročná správa Poradovník EON Kolektívna zmluva Organizačná štruktúra Voľné pracovné miestaAktivity a terapieOdľahčovacia služba Hospodárenie s majetkom Informačná brožúra Terchová Informačná brožúra Zázrivá

Pracovisko Terchová

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v centre obce Terchová. Poskytuje sociálne služby pre 32 prijímateľov sociálnych služieb. K objektu zariadenia  patri vybudovaný park s lavičkami a altánkom. Budova je zložená z troch poschodí, tretie poschodie je situované v podkroví. Budova je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii dve spoločenské miestnosti knižnicu, kaplnku a jedáleň.

Pracovisko Zázrivá

Zariadenie sociálnych služieb sa nachádza v miestnej časti Havrania,  približne 4 km od centra obce Zázrivá. Je to zariadenie rodinného typu sídliace v trojposchodovej budove so záhradou. Slúži pre 19 prijímateľov sociálnych služieb. V záhrade zariadenia sa nachádza altán. Budova nie je bezbariérová. 

Prijímatelia sociálnej služby máju k dispozícii  spoločenskú miestnosť, malú knižnicu a jedáleň.

 

 

54

Obyvateľov

 

0

Personál

0

Akcii za rok

Poradenské Centrum

V centre sociálnych služieb Terchová sa nachádza Poradenské centrum Terchová. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo.

Kontakt: č.t. 0907 947 628,

email: jhanuliakova@vuczilina.sk

Vzhľadom k tomu, že máme v starostlivosti osoby, ktoré patria medzi najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, návštevy budú prebiehať s určitými opatreniami. Boli stanovené určité postupy a pravidlá, ktoré je potrebné zo strany poskytovateľa dodržiavať a pre príbuzných majú odporúčací charakter.

Prosíme návštevníkov o rešpektovanie pokynov personálu a spoluprácu pri opatreniach, každé ich porušovanie môže skomplikovať ďalší priebeh návštev. Usmernenia sa budú priebežne upravovať a aktualizovať. Všetko čo nie je uvedené v opatreniach je možné riešiť individuálne.

Tel. kontakt- Terchová: 041/569 52 03, 0948 071 891
Tel. kontakt- Zázrivá: 043/589 61 64, 0905 633 43

Pravidlá pre návštevy

 1. Návštevy sa realizujú len na miestach vyhradených pre návštevy (v prípade pekného počasia v
  záhrade zariadenia, v prípade zlého počasia vo vyhradených priestoroch v interiéri zariadenia).
 2. Návštevné hodiny  odporúčame v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.,alebo od 13.00 hod, do 16. 00 hod., v prípade ak tento čas nevyhovuje príbuzným, bude čas návštevy riešený individuálne.
 3. Návštevu je potrebné si vopred telefonicky dohodnúť u sociálnych pracovníkov v čase od 07:00
  do 15:00 hod. v pracovných dňoch.
 4. Návštevy sa musia prispôsobiť aktuálnym opatreniam zariadenia. 
 5. V prípade zhoršenia epidemiologických podmienok, ako aj pri nedodržaní uvedených
  podmienok si vyhradzujeme právo možnosť návštevy obmedziť.
  Kontaktná osoba pre nahlasovanie návštev: Mgr. Jana Hanuliaková – sociálna pracovníčka,
  tel. 041 5695203, 0948 071 891, email jhanuliakova@vuczilina.sk

Naše aktivity

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.