Ciele a Stratégia

CIEĽ 1

Zabezpečiť  systém kvalitného poskytovania sociálnych služieb s prihliadaním na individuálne potreby prijímateľov sociálnych služieb.

Stratégie:

 1. Rozšíriť postupy na individuálne plánovanie, evidenciu, hodnotenie poskytovaných sociálnych služieb prijímateľov sociálnych služieb -identifikovať potreby prijímateľov sociálnych služieb.
 2. Kategorizovať diagnózy prijímateľov sociálnych služieb  a na základe charakterizovania ich potrieb realizovať individuálne intervencie v poskytovaní sociálnych služieb. 

CIEĽ 2

Vytvoriť priestory pre prijímateľov sociálnych služieb na sebarealizáciu, aktivizáciu, vyplnenie voľného času a naplnenie  ich individuálnych potrieb.

 1. Vybaviť  priestory miestností Snoezelen komponentami na výkon senzorickej stimulácie. 
 2. Vybudovať  priestory na rozvoj pracovných zručností a zmysluplné trávenie voľného času – terapeutické dielne.
 3. Zabezpečiť využívanie počítača pre potreby prijímateľov sociálnych služieb v spoločenskej miestnosti zariadenia.
 4. Vybudovať Snoezelen chodníček v areáli zariadenia pre potreby prijímateľov sociálnych služieb.

CIEĽ 3

Podporovať aktivity vykonávané v zariadení, partnerstvá a spoluprácu s komunitou, za účelom zapojenia prijímateľov sociálnych služieb do diania v spoločnosti a podporovať rodinné vzťahy.

Stratégie:

 1. Organizovanie spoločenských akcií zameraných na upevnenie vzťahu – prijímateľ – komunita.
 2. Prezentácia zariadenia formou realizovania kultúrno-spoločenských podujatí za podpory a účastí komunity.- ,,Deň otvorených dverí", ,, Slávnosť slávenia sviatku sv. Martina".
 3. Podporovať vzťahy prijímateľ –rodina - zabezpečovať účasť na komunitných stretnutiach, poradách prijímateľov sociálnych služieb.

CIEĽ 4

Budovanie interdisciplinárneho tímu odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú potreby prijímateľov sociálnych služieb.

Stratégie:

 1. Pravidelne prehodnocovať organizačnú štruktúru zamestnancov na základe identifikácie diagnóz prijímateľov sociálnych služieb , posúdenia ich potrieb a miery potrebnej podpory
 2. Zvyšovať neustále odbornú úroveň zamestnancov:

        Preškoľovať zamestnancov  podľa konceptu Bazálnej stimulácie.

        Implementovať do organizačnej štruktúry  inštruktora rozvoja pracovných zručností.

       Preškoliť zamestnancov na prácu v multisenzorickom prostredí.

      3. Pravidelne preškoľovať zamestnancov v oblasti štandardov kvality a ľudských práv.

      4. Zapájať zariadenie a zamestnancov do účasti na národných projektoch so zameraním na aktivizáciu a začleňovanie prijímateľov sociálnych služieb.

CIEĽ 5

Zabezpečiť humanizáciu a estetizáciu prostredia pre klientov so zameraním na kvalitu bývania

Stratégie:

 1. Plniť požiadavky v súlade splatnou legislatívou.
 2. Zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu budov, v ktorých sa poskytujú sociálne služby, služby, ktoré sa nedajú poskytovať v pôvodných budovách pretransformovať na nové.
 3. Pretransformovať trojlôžkové izby prijímateľov sociálnej služby na izby s menším počtom miest.
 4. Materiálne vybavenie spoločných priestorov pre prijímateľov sociálnej služby.
 5. Vybavenie bezbariérovej kúpeľne novým nábytkom z mimo rozpočtových zdrojov na pracovisku Terchová.
 6. Debarierizácia sprchového kúta na pracovisku Zázrivá.

CIEĽ 6

Zabezpečiť viaczdrojové financovanie prevádzky zariadenia z grantov a nadácií.

Stratégie:

 1. Podporiť činnosť OZ Sedmokráska Terchová, ktoré bolo založené za účelom vykonávania aktivít pre prijímateľov zariadenia.
 2. Získavať sponzorské dary.
 3. Vypracovať projekty za účelom získavania mimorozpočtových zdrojov na aktivizáciu klientov: Sociálne pracovníčky vypracujú projekty zamerané na aktivity s klientmi v počte 6 projektov za rok.

CIEĽ 7

Zaviesť procesné riadenie zamestnancov zariadenia a modernizovať priestory zariadenia pre skvalitnenie práce zamestnancov:

Stratégie:

1. Zavedenie procesného riadenia sociálnych služieb.

2. Zabezpečiť dochádzkový modul pre potreby zamestnancov.

3. V rámci programu SOCEV zabezpečiť zaznamenávanie realizácie individuálnych plánov.

4. Zriadiť kamerový systém v priestoroch brány zariadenia a zabezpečiť diaľkové ovládanie brány.

5. Modernizácia jedálne pre zamestnancov.

 

V prípade Vašich podnetov, návrhov a pripomienok, ktoré môžu prispieť k pozitívnym zmenám v zariadení,  Vás chceme požiadať o ich vyjadrenie osobnou formou, písomne alebo elektronicky, prípadne formou nášho dotazníka. Podnety môžete adresovať emailom, poštou na adresu zariadenia alebo osobne.

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.