Ciele a Stratégia

CIEĽ 1 

Vytvoriť systém kvalitného poskytovania sociálnych služieb s prihliadaním na individuálne potreby prijímateľov. 

Stratégie:

1.    Zdokonaliť postupy na individuálne plánovanie, evidenciu, hodnotenie poskytovaných sociálnych služieb prijímateľov. 
2.    Zvyšovať počet odborných zamestnancov a ich odbornú úroveň.
3.    Vytvorenie širokej škály činnosti pri poskytovaní sociálnych služieb ako najvyššej formy osobného prístupu ku prijímateľovi.

CIEĽ 2

Podporovať aktivity vykonávané v zariadení, partnerstvá a spoluprácu s komunitou, za účelom zapojenia prijímateľov do diania v spoločnosti a podporovať rodinné vzťahy.

Stratégie:

1.    Organizovanie spoločenských akcií zameraných na upevnenie vzťahu – prijímateľ – komunita. 
2.    Prezentácia zariadenia formou realizovania dni otvorených dverí a iných kultúrno-spoločenských podujatí za podpory a účastí komunity.
3.    Podporovať vzťahy prijímateľ –rodina. 

CIEĽ 3

Budovanie multidisciplinárneho tímu odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú potreby prijímateľov.

Stratégie:

1.    Pravidelne prehodnocovať organizačnú štruktúru zamestnancov v súlade s požiadavkami zariadenia s ohľadom na potreby prijímateľov.
2.    Zvyšovať neustále odbornú úroveň zamestnancov.

CIEĽ 4 

Zabezpečiť humanizáciu a estetizáciu prostredia pre klientov so zameraním na kvalitu bývania

Stratégie:

1.    Plniť požiadavky v súlade splatnou legislatívou.

CIEĽ 5

Zabezpečiť viaczdrojové financovanie prevádzky zariadenia z grantov a nadácií. 

Stratégie:

1.    Podporiť činnosť OZ Sedmokráska Terchová, ktoré bolo založené za účelom vykonávania aktivít pre prijímateľov zariadenia.
2.    Získavať sponzorské dary.
3.    Vypracovať projekty za účelom získavania mimorozpočtových zdrojov na aktivizáciu klientov.

Radi odpovieme na Vaše otázky!

Kontaktujte náš personál, alebo nám napíšte.